Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Download pdf versie

Algemene verkoopvoorwaarden

van: Jan Lips Zonwering en Rolluiken gevestigd te Oud-Beijerland, aan de van Leeuwenerf 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 23032752

Artikel 1 Algemeen
1.1 Jan Lips Zonwering en Rolluiken is gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden en zal hierna worden aangeduid met "JLZR".
1.2 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder "wederpartij" verstaan: iedere (rechts-) persoon tot wie JLZR haar aanbiedingen richt, en degene die aan JLZR een opdracht verstrekt c.q. degene met wie JLZR in enige rechtsbetrekking staat, verder te noemen "wederpartij".

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
2.2 Aanvullingen en/ of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk bij orderbevestiging met wederpartij zijn overeengekomen.
2.3 De wederpartij kan aan eventuele afwijkingen van deze voorwaarden bij toekomstige overeenkomsten geen rechten ontlenen.
2.4 Verwijzing door de wederpartij naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, wordt niet vermeld, wordt niet door JLZR aanvaard, behoudens in het geval wij schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden hebben aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven van JLRZ, hetzij in de vorm van prijslijsten hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van onze medewerkers, zijn vrijblijvend.
3.2 Zolang een overeenkomst met JLZR niet tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
3.3 Door JLZR aan wederpartij verstrekte tekeningen, monsters, stalen en modellen dienen op eerste verzoek aan JLZR te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de kosten van deze materialen aan de afnemer in rekening te brengen.
3.4 Het is de wederpartij niet toegestaan de door JLZR verstrekte tekeningen, monsters, stalen en modellen te gebruiken, indien er geen afnameovereenkomst met ons tot stand is gekomen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van JLZR door de wederpartij wordt aanvaard. Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst uitsluitend tot stand indien en nadat wij een opdracht, c.q bestelling schriftelijk hebben bevestigd, dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan opdracht tot levering c.q. werkuitvoering, voldoen.
4.2 In geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten, wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.
4.3 Indien de wederpartij een orderbevestiging niet binnen twee werkdagen aan JLZR heeft geroutineerd onder vermelding van zijn bezwaren, is de wederpartij aan de overeenkomst gebonden.
4.4 De door JLZR geleverde goederen worden onmiddellijk na levering gefactureerd. Indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk tegen de factuur geprotesteerd wordt, staat vast dat de goederen in goede staat door de wederpartij zijn ontvangen.
4.5 Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen in de overeenkomst door/ namens ons aan de wederpartij gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door JLZR bevestigd worden, dan wel voordat wij geheel dan wel gedeeltelijk daarvan uitvoering geven.
4.6 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is opgenomen in de prijslijst van JLZR, welke aan iedere wederpartij ter beschikking wordt gesteld.
4.7 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming tot overeenkomst.
4.8 JLZR is gerechtigd bij of na het aan aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van de wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
4.9 JLZR is bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte bestelling bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/ of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

Artikel 5 Materiaalprijzen en tarieven
5.1 Al onze prijzen zijn inclusief B.T.W.
5.2 De door ons opgegeven materiaalprijzen gelden af magazijn.

Artikel 6 Levering/ levertijd
6.1 Opgaven van leveringsdata worden bij benadering in overleg vastgesteld en binden daardoor niet.
6.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop goederen ons magazijn of onze opslagplaats of andere voorraadruimte verlaten, ongeacht eventuele overeengekomen montagewerkzaamheden.
6.3 Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft de wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet- aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de overeenkomst van enigerlei verplichtingen van de wederpartij uit de overeenkomst.
6.4 In geval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, in/ of uitvoerbelemmeringen en alle overige omstandigheden, welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zullen wij te onze keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van deze belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt te annuleren.
6.5 Indien de wederpartij JLZR daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons binnen acht dagen ten aanzien van onze keuzen te verklaren.
6.6 Indien de belemmering niet langer dan 1 maand duurt, zij wij niet bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan 2 maanden duurt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt en door ons voor de aflevering van het gekochte wordt ontvangen.
6.7 De wederpartij is bij annulering gehouden de door ons gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn mede begrepen annuleringskosten, welke wij aan onze leverancier(s) verschuldigd zijn.
6.8 JLZR is nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voorzover wij deze niet als aanmaning als hierboven bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegezegd.
6.9 Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen eenmaal aan de wederpartij aan te bieden.

Artikel 7 Montage
7.1 Indien overeengekomen, worden de materialen door gespecialiseerde monteurs op de tevoren bepaalde plaats gemonteerd.
7.2 De toegangswegen dienen zodanig te zijn dat de materialen geheel naar de plaats van montage kunnen worden gebracht; Kosten voor eventuele verticaal transport en/ of demontage van materialen te behoeven van intern en/ of extern vervoer zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden op basis van nacalculatie gefactureerd.
7.3 Bouwkundige werkzaamheden zijn eveneens niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, zo deze door ons kunnen worden uitgevoerd, op basis van nacalculatie gefactureerd.
7.4 Indien montagewerkzaamheden conform het bepaalde in artikel 4 lid 5 tegen vaste prijs zijn overeengekomen, doch bij uitvoering van die werkzaamheden de geraamde montagetijd ruimschoots tekort blijkt, zijn wij gerechtigd de extra tijd tegen uurtarief op basis van meerwerk te factureren, evenzo wij gehouden zijn bij ruimschoots te veel geraamde montagetijd te crediteren.
7.5 In afwijking van het bepaalde artikel 1646 Burgerlijk Wetboek zijn wij niet gehouden voor het gestelde in het vorige lid van de wederpartij schriftelijk opdracht te verkrijgen.

Artikel 8 Eigendomsovergang
8.1 Tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van JLZR.
8.2 De wederpartij is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden over te staan, tot dat de wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen tegenover ons heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft de wederpartij het geleverde in bruikleen. Wanneer de wederpartij enige verplichting tegenover JLZR uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen, zijn wij zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/ of het terug te nemen. De wederpartij verleent JLZR onherroepelijk machtiging ons daartoe toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waarin het verrichtte of geleverde zich bevindt.
8.3 In het geval JLZR het verrichtte of geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden.
8.4 De wederpartij is verplicht JLZR direct schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op wat door ons is verricht of geleverd, voor zover het verrichtte of geleverde (nog) niet zijn eigendom is, zich voordoet. Mocht na enige tijd blijken, dat de wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door deze aan ons verschuldigde bedrag exclusief B.T.W. met een minimum van 115,00 EURO.

Artikel 9 Reclames
9.1 Reclames, respectievelijke klachten betreffende het door JLZR geleverde, dan wel verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen door de wederpartij schriftelijk middels aangetekend schrijven bij JLZR te zijn ingediend.
9.2 Klachten betreffende onze facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk middels aangetekend schrijven door ons te zijn ontvangen.
9.3 Het indienen van klachten/ reclames ontslaat de wederpartij nimmer van diens betalingsverplichtingen tegenover JLZR, het bepaalde in artikel 11 blijft onverkort gehandhaafd.
9.4 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
9.5 De wederpartij is niet gerechtigd goederen waarover hij reclameert zonder onze schriftelijke toestemming terug te zenden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en garantie
10.1 De garantie op het door JLZR geleverde is geheel in overeenstemming met en beperkt tot de garantie die de producten van bedoelde goederen daarop verleent. In geval JLZR zelf producent is, geldt een garantietermijn van zestig maanden na aflevering.
10.2 Garantie wordt enkel verstrekt op constructiefouten met inachtneming van het bepaalde in lid 7.
10.3 Behoudens de bovenvermelde garantieverplichting, is JLZR niet aansprakelijk voor of verplicht tot vergoeding van directe of indirecte geleden materiële schade of immateriële schade, van welke aard ook, door wie dan ook geleden, ontstaan door gebreken aan/ in dan wel door het niet functioneren van het door ons geleverde.
10.4 De wederpartij vrijwaart JLZR voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding door JLZR op het gebied van het door JLZR geleverde, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen inbreuk op octrooi of eigendomsrecht, welke voortvloeien uit gegevens of aanwijzingen verstrekt door wederpartij.
10.5 Behoudens het bepaalde lid 1 is JLZR niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits-, en of kleurkeuze van de wederpartij van de geleverde goederen/ materialen en staan er niet voor in dat de door de wederpartij gewenste goederen en beoogde eigenschappen na gebruik behouden.
10.6 JLZR is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur en finish, maat en afwerking e.d., welke afwijking de wederpartij daardoor geen recht geven de goederen te weigeren.
10.7 Elke garantieverplichting vervalt, wanneer de wederpartij:
a. zelf wijzigingen in of reparaties aan het verrichtte of geleverde verricht heeft of door derden heeft laten verrichten.
b. het door JLZR geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of anders dan door JLZR op naar ons onoordeelkundige wijze heeft behandeld of onderhouden.

Artikel 11 Betaling
11.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen contant bij aflevering te geschieden.
11.2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. De wederpartij is nimmer bevoegd betalingen op te schorten.
11.3 Indien schriftelijk een andere betalingstermijn met de wederpartij is overeengekomen en de wederpartij niet binnen deze termijn het factuurbedrag heeft voldaan, is deze daarover een rente verschuldigd van 1.5% per maand, geldend gedurende de tijd waarin de wederpartij in verzuim is, waarbij berekening geschiedt in volle maanden.
11.4 Indien de betaling van een factuur niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen en wanneer als dan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens de wederpartij worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare door JLZR te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag of deel daarvan, zulks met een minimum van 50,00 EURO onverminderd eventuele door de wederpartij krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
11.5 Alle betalingen door of namens de wederpartij geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
11.6 Indien de wederpartij met betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende de wederpartij een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd ons recht om na ingebrekestelling de levering definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen wij tot op dat moment te vorderen hebben onverminderd ons recht op schadevergoeding.
11.7 Overeengekomen kortingen of bonussen door JLZR verstrekt, indien de factuur waarop deze bonus betrekking heeft, in zijn geheel is voldaan.

Artikel 12 Overdraagzaamheid
12.1 Het is de wederpartij niet toegestaan zijn rechten en/ of verplichtingen voortvloeiend uit de met JLZR gesloten overeenkomst, over te dragen.
12.2 Overdracht van rechten en/ of verplichtingen is alleen mogelijk nadat de wederpartij JLZR hiervan op de hoogte heeft gesteld en onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft verkregen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle door JLZR te sluiten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die met de wederpartij ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomst, zullen uitsluitend te onzer keuze kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats, dan wel de plaats van vestiging gedaagde, tenzij de wederpartij met ons overeenkomt het geschil te laten beslechten door onafhankelijke arbitrage.

Heb je een vraag?

Vind je niet wat je zoekt of heb je een vraag?
Laat het ons weten, wij informeren je graag

Recent werk

Benieuwd naar onze mogelijkheden?
Bekijk hier ons recente werk